KLAUZULA INFORMACYJNA

newsletter

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RGBS Sp. z o.o. NIP: 525-21-36-931, Regon: 015547238, KRS: 0000170765

Dane kontaktowe Administrator Danych Osobowych

01-277 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 2
Tel. +48 22 832 44 77, +48 22 832 44 99, Fax. +48 22 832 83 36
Email ogólny: info@rgbs.pl
Email Serwis: serwis@rgbs.pl
WWW: www.rgbs.pl, www.rgbs.eu, www.rgbs.com.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych przekazanych poprzez stronę internetową jest hostingodawca , dostawca oprogramowania CMS oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty.

Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newslettera.